Webdersanesi
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması

2010 ÜDS Sobahar dönemi başvuruları


Tarih 26-08-2010   Yorum Ekle !Sen de yorumunu ekle ! Yazi Küçült Yazi Küçült YDS Hazirlik Video Görüntülü Dersler Konu Anlatimlari

Basvuru Tarihleri : 18-27 Aðustos 2010
Sinav Tarihi, Saati ve Süresi : 3 Ekim 2010, 9.30, 180 dakika
Sinav Ücreti : 40,00 TL
Basvuru Hizmeti Ücreti : 3,00 TL
Yeni Sifre Edinme Ücreti : 2,00 TL
 
GENEL BıLGıLER, TEMEL ıLKE VE KURALLAR

1. 1. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 24. maddesi
gereğince hazırlanarak 31 Ocak 2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav
Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik
çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için
de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir
önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek
lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu
sınav, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.
1. 2. Yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent ve doktora adayları ile sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak
adayların bu sınava girip başarılı olmaları gerekir.
1. 3. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve
sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000 puan almaları gerekir.
1. 4. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve ıngilizce
olmak üzere, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli,
Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, ıstanbul, ızmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin,
Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek’de (Kırgızistan) yapılır.
1. 5. Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul karar verir.
Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca ve ıngilizce dışında bir başka yabancı dil sınavı sonucu ile
başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.
1. 6. Türkiye de veya uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik
başvurusu için aranan merkezi yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığına Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından karar verilir. Bu konuda Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun 31.12.2008 tarihinde
almış olduğu karara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın http://www.yok.gov.tr internet adresinde bulunan
"Yabancı Dil Eşdeğerlilikleri" alanından ulaşılabilir.
1. 7. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.
1. 8. 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
Yönetmeliği" Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman tabip olanların daha ileri seviyede yapacakları
yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavına (YDUS) ilişkin esasları düzenlemektedir. Bu yönetmeliğin ıkinci
Bölümünün 10. maddesinde "ÖSYM tarafından yapılacak bilim sınavına (YDUS); KPDS veya ÜDS den 100
üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilir." hükmü yer almaktadır. Yabancı dil sınavı başarı belgeleri, bu
belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.
18 Temmuz 2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık
Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi
Giriş Sınavında (DUS) mesleki bilgi sınavına girebilmek için mesleki yabancı dil sınavında 100 üzerinden en az
50 puan almak şarttır. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) veya ÜDS’de 100
üzerinden en az 50 puan alanlar da başarılı kabul edilecektir. TUS ve DUS için yabancı dil sınavı başarı belgeleri,
bu belgenin verilmesine esas olan yabancı dil sınavının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.
1.9. 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına
ılişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına ılan ve Başvurma şartları"
adlı ıkinci Bölümün 6. Maddesinde: "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya
açıktan yapılan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en
az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50
puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış
olmak." ve "Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı
kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında Yükseköğretim
Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara ılişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri yer almaktadır. ıkinci Bölümün 7. Maddesinde
ise: "Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan
bu puan muadili bir puana sahip olmak." hükmü yer almaktadır.
1. 10. 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi Sınavı 3 Ekim 2010 tarihinde uygulanacaktır. Sınav saat 09.30 da başlayacak
ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
1. 11. Sınav sonuçları, ÖSYM tarafından adayların adreslerine postalanacaktır.
1. 12. Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden ve bir alandan sınava girilebilecektir. Başvurular tamamlandıktan sonra
Yabancı Dil ve Sınav Test Alanı değişikliği yapılmayacaktır.
1. 13. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Bilgi Formlarına yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen
süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
1. 14. Bedensel engeli olan adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, engellerine ilişkin özgeçmişlerini
anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Bilgi Formuna ekleyeceklerdir. Başvurma işlemi bittikten sonra engelli
duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM ye göndermeleri gerekir. Okuyamayacak
derecede görme engelli adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı
verilecektir. Engelli olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde "Engelli Salonu"
yazacaktır. Bu adaylara engelleri nedeniyle farklı bir test verilmeyecek, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
diğer adaylarınki gibi yapılacaktır. Sağlık kurulu raporunu eklemeyen veya raporları kabul edilmeyen adaylar
ÜDS ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir.
1. 15. Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için,
- sınava, atandığı salonda girmesi,
- kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
- kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
- cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
- cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- cevap kâğıdı, soru kitapçığı ile Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
- salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
1. 16. Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir nedenle başvurusunu geri çeken veya başvurusu reddedilen veya
başarısız olan adaylar, yeni başvurularını en erken bir sonraki dönem yapabilirler. Bir sınav dönemi için yapılan
başvuru sonraki dönemler için geçerli değildir.
1. 17. Bu sınava girme hakkı olmadığı halde sınava giren adayın sınav sonuçlarının geçerliliği yoktur.
1. 18. Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır
(Bk. Adaylar Tarafından ÖSYM’ye Gönderilecek Dilekçeler ile ılgili Açıklamalar.). Dilekçe üzerindeki bütün bilgi
alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle
konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla veya
e-posta yoluyla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik
isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği,
internet adresinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında
bulunan ÖSYM Aday ışlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır.
1. 19. Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler veya belgesini kaybedenler,
ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ile ÖSYM Bürolarından sınavın yapılacağı hafta Perşembe gününden itibaren,
3,00 TL ödeyerek, bu belgelerini yeniden çıkartabilirler.
1. 20. Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkarmak isteyen adaylar, bu kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği”ni
veya fotokopisini kullanarak ÖSYM’ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM’nin
T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 3,00 TL yatırmaları ve bu
ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Belge, sadece
adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak ücreti
karşılığında elden verilir. Bu belge ayrıca aday tarafından alınmış evrak referans numarasının belirtilmesi koşuluyla
müracat eden kişiye de ücreti karşılığında elden verilir.
1. 21. Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde,
bu kılavuz ekindeki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” veya fotokopisi ile ÖSYM’ye başvurabilirler. Süre hesabında
ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara şubesindeki 6032068-5001
numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Banka Dekontunun fotokopisini
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sınav evrakı ÖSYM’de sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan
sonra imha edilir. Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça,
aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.
2
2.BAşVURMA
2. 1. BAşVURMA KOşULLARI
Bu sınava yabancı dil koşulunu karşılamak üzere doçent veya doktora/sanatta yeterlik adayları girebileceklerdir.
Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları
ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava
girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının
kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.
2. 2. BAşVURMA ışLEMı
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler halinde
açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Bilgi Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi
Kılavuzu ile Aday Bilgi Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi: Son iki yıl içinde (2008, 2009) yapılan ÜDS sınavlarına
başvuru merkezi aracılığıyla başvuran adaylar, 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi başvurularını; isterlerse
bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse diledikleri bir başvuru merkezine başvurarak yapabilirler (Son
iki yıl içinde yapılan ÜDS sınavlarına başvuru merkezi aracılığıyla değil internet üzerinden bireysel olarak
başvuran adaylar, 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi başvurularını tekrar internet üzerinden bireysel olarak
yapamazlar. Bu adayların başvurularını başvuru merkezinden yaparak başvurudaki fotoğraflarını
yenilemeleri gerekmektedir.).
Son iki yıl içinde yapılan ÜDS sınavlarına başvurmamış adaylar 2010-ÜDS Sonbahar Dönemi başvurularını
başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır (Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet
adresinden öğrenilebilir.).
Daha önce ÖSYM den Y.U. Numarası almayıp 2010-ÜDS Sonbahar Dönemine başvuracak yabancı uyruklu
adaylar da başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuru süresince; sürekli yurt dışında
bulunma (eğitim, tedavi vb), sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine
gitmesi mümkün olmayan adaylar başvurularını postayla yapacaklardır (Bk. 2.4.c).
c) Başvuru için randevu alınması: Başvurusunu başvuru merkezinde yapacak adayların, başvuru merkezinden
sınava başvurma süresi içerisinde, randevu almaları gerekir. Randevunun başvurunun yapılacağı Başvuru
Merkezinden alınması zorunludur. Randevu adayın bir yakını tarafından da alınabilir.
d) Sınav ücretinin yatırılması:
- Yurt içinden başvuran adaylar; 40,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine
yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka
şubelerinden birine gidip; sınavın adı, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli
olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar ÖSYM’nin internet sayfasındaki “Y.U. Numarası Edin” başlıklı
alandan aldıkları numarayı T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin
yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdırlar. Bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir.
- KKTC’den başvuran adaylar ise; ÖSYM KKTC Sınav Merkezi Yöneticiliğine başvurarak sınav ücretini
yatıracakları banka hesap numarasını öğrenecekler, sınav ücretini bu banka hesap numarasına yatıracaklar,
başvurularını ÖSYM KKTC Sınav Merkezi Yöneticiliğinde yapacaklardır. Bu adaylar internet üzerinden
bireysel başvuru yapamayacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine
vereceklerdir.
e) Aday Bilgi Formunun doldurulması: Adaylar bu Kılavuzun 2.3. maddesini dikkatle okuduktan sonra Aday
Bilgi Formunu dolduracaklardır. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapacak adayların da Aday
Bilgi Formunu doldurduktan sonra bilgi girişi yapmaları hatalı bilgi girişini önlemek açısından
yararlarına olacaktır.
f) Başvurunun Tamamlanması: Başvurularını başvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldıkları gün
ve saatte başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.
Ekinde ÖSYM ye ulaştırılması gereken adaya ait sağlık kurulu raporu vb. belge bulunan Aday Bilgi Formları
ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır. Ekinde hiçbir belge olmayan Aday Bilgi Formları
adaylarda kalacaktır.
Başvuru işlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini bir zarf içine koyduktan sonra
süresi içinde ÖSYM’ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini sağlayacaklardır.
Başvurularını internet aracılığıyla yapacak adayların Aday Bilgi Formu kendilerinde kalacaktır.


Yorum - Tartisma - Soru - Cevap

Bu kategorideki son haberler:

YDS giriş belgeleri erişime açıldı

e-YDS başvuruları tarihleri açıklandı

YDS sonuçları açıklandı

2014 YDS sınav giriş yeri ve belgeleri yayınlandı

YDS başvuruları yarın başlayacak

YDS, pazar günü yapılacak

Çok İzlenenler
Sayı Sistemleri

----------------
Rasyonel Sayılar

----------------
Foto Galeriden..
 
Foto Galeri
 
Ilgin Bilgiler
 Kanımız kırmızı iken damarlarımız niçin mavi?
 Saçlarımız niçin uzuyor ?
 Niçin her insanın sesi farklı ?
 Saçlarımız niçin beyazlamıyor ?
 Yiyecekler tuzlanarak nasıl saklanabiliyor ?
 Suyun altında niçin bulanık görürüz?
 Yirmi yaş dişimiz niçin geç çıkıyor ?
 Niçin kar yağıyor ?
 Bir köpek yaşı niçin yedi insan yaşına eşittir ?
 Vurgun yemek nasıl olur ?

Anasayfa   Egitim  SBS   DGS   KPSS   KPDS-ÜDS   ALES   AÖF   Yüksekögretim   E-Dershane  Kurs Rehberi   Fotogaleri  Eglence   Reklam & Iletisim 
Gizlilik Sözlesmesi - Kullanim Antlasmasi
Yandex.Metrica    Öğretmen Alemi  Eğitim Bilimleri