Webdersanesi
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
Açıköğretimde yeni dönem geliyor
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
YKS Yeni üniversiteye giriş sistemi
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması
Açıköğretimde parçalı sınav uygulaması

DGS 2009 Başvuruları 11-20 Mayıs


Tarih 11-05-2009   Yorum Ekle !Sen de yorumunu ekle ! Yazi Küçült Yazi Küçült DGS Hazirlik Video Görüntülü Dersler Konu Anlatimlari

 

programlarýndan mezun olan baþarýlý öðrencilerin örgün

öðretim lisans programlarýna dikey geçiþ yapmalarý ile ilgili

sýnav ve yerleþtirme iþlemleri ÖSYM tarafýndan

yürütülecektir.

Bu kýlavuz, Meslek Yüksekokullarý ile Açýköðretim Önlisans

Programlarý Mezunlarýnýn Lisans Öðrenimine Dikey Geçiþ

Sýnavý (DGS) ile ilgili olarak baþvuru, sýnavýn uygulanmasý,

sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ve yerleþtirme

esaslarýný kapsamaktadýr.

Meslek yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans

1.2.

il merkezinde ve Lefkoþa’da uygulanacaktýr.

Sýnav, 12 Temmuz 2009 tarihinde tek oturumda 40

1.3.

yetenek testi uygulanacaktýr. Sýnav saat 9.30’da

baþlayacak ve süresi 3 saat (180 dakika) olacaktýr.

DGS’de sayýsal ve sözel bölümden oluþan bir

1.4.

sorulardan oluþacak, cevaplar adaylara ayrýca verilecek

cevap k

optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla deðerlendirilecek

ve sýnav sonuçlarý adaylarýn adreslerine postalanacaktýr.

Sýnavda uygulanacak test, çoktan seçmeliâðýtlarýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM’de

1.5.

hesaplanan sözel ve sayýsal standart puanlarýnýn ve

önlisans öðrenimlerinde elde ettikleri akademik not

ortalamalarýndan hesaplanan aðýrlýklý önlisans baþarý

puanlarýnýn (AÖBP) belli katsayýlarla çarpýlarak

toplanmasýyla elde edilecektir.

DGS puanlarý, adaylarýn sýnav sonuçlarýndan

1.6.

yükseköðretim programlarýnýn kontenjan ve koþullarý göz

önünde tutularak bilgisayarla yapýlacaktýr. Boþ kalan

kontenjan olduðu takdirde ek yerleþtirme yapýlmayacaktýr.

Yerleþtirme, adaylarýn DGS puanlarý ve tercihleri ile

1.7.

için yapýlacak yerleþtirmede geçerli olacaktýr.

2009-DGS sonuçlarý sadece 2009-2010 öðretim yýlý

1.8.

öðrencilere üniversitelerince Lisans Öðrenimine Hazýrlýk

Programý uygulanýr. Bu programda öðrenciye birinci ve

ikinci sýnýflardan eksik olduðu alanlarda ders sorumluluðu

yüklenir. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý süresince

öðrenci, ilgili üniversitenin öðretim ve sýnav yönetmeliðine

tabi olur. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýnýn süresi

iki yarý yýldýr. Ancak öðrencilerin okuduklarý derslerin

özellikleri, yýllýk ders programlarý, öðretim elemanlarý ve

hazýrlýk programýndaki durumlarý dikkate alýnarak Lisans

Öðrenimine Hazýrlýk Programýnýn süresi istisnai olarak bir

yarýyýl daha uzatýlabilir. Lisans Öðrenimine Hazýrlýk

Programýný baþarý ile tamamlayan öðrencilerin

üniversitelerin üçüncü sýnýfýna kayýtlarý yapýlýr. Programda

aldýðý derslerden en fazla iki dersten baþarýsýz olan

öðrenciler, baþarýsýz olduklarý dersleri üçüncü sýnýfta almak

kaydýyla, üçüncü sýnýfa kaydedilirler; iki dersten fazla

dersten baþarýsýz olanlarýn ise üniversite ile iliþiði kesilir.

Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programý uygulanan

açýköðretim lisans programlarýnda baþarýsýz olanlarýn

üniversite ile iliþiði kesilmez.

Lisans öðrenimine baþlama hakkýný elde eden

1.9.

öðrencilerin, Lisans Öðrenimine Hazýrlýk Programýna

baþlayabilmeleri için üniversitenin yapacaðý yabancý dil

muafiyet sýnavýný geçmeleri veya Yabancý Dil Hazýrlýk

Sýnýfýna devam ederek baþarýlý olmalarý gerekir. Yabancý

dil hazýrlýk programý süresince öðrenci, ilgili üniversitenin

öðretim ve sýnav yönetmeliðine tabi olur. Gerek yabancý

dil hazýrlýk eðitimi ve gerekse Lisans Öðrenimine Hazýrlýk

Programý süresinde öðrenciler tüm öðrencilik haklarýndan

aynen yararlanýrlar. Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfýnda baþarýsýz

olarak iliþiði kesilen öðrenciler, Türkçe eðitim yapan ayný

adlý yükseköðretim programlarýna ÖSYM’ce

yerleþtirilebilirler.

Yabancý dille öðretim yapýlan programlarda

1.10.

adaylarýn hangi lisans programlarýný tercih edebilecekleri

Tablo-3’te verilmiþtir. Adaylarýn tercihlerini sadece bu

tabloda verilen ilgili alanlarý göz önünde tutarak Tablo-1’deki

lisans programlarýndan yapmalarý gerekmektedir.

Hangi önlisans programlarýndan mezun olacak/olan

1.11.

deðerlendirilmesinde aday tarafýndan Aday Bilgi Formuna

yazýlan bilgiler esas alýnacaktýr. Bu bilgilerdeki eksik ve

yanlýþlar yüzünden doðacak sonuçlardan aday sorumlu

olacaktýr.

Sýnavýn uygulanmasýnda ve sonuçlarýn

1.12.

sorumludurlar. Bir adayýn beyanýnýn gerçeðe uymadýðý

tespit edildiði takdirde bu aday, aradan geçen süreye

bakýlmaksýzýn bu sýnavdan elde ettiði tüm haklarýný

kaybedecektir.

Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden

1.13.

kurulu raporunu, Aday Bilgi Formuna ekleyerek baþvuru

sýrasýnda baþvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri

gerekmektedir. Baþvurusunu internet aracýlýðýyla kendisi

yapacak olan adaylarýn da saðlýk raporunu baþvuru süresi

içerisinde, Aday Bilgi Formu veya bu kýlavuzdaki “Genel

Amaçlý Dilekçe Örneði” ekinde ÖSYM’ye ulaþtýrmalarý

gerekmektedir. Okuyamayacak derecede görme engelli

olan adaylara karmaþýk þekillere dayalý sorular

sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan

adaylara okuyucu/iþaretleyici verilecektir. Engelli olarak

sýnava girecek adaylarýn Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde

Engelli adaylarýn, bu durumlarýný gösteren saðlýk

“Engelli Salonu”

yazýlý olacaktýr.

1.14.

için adaylarýn bu kýlavuzdaki tüm kurallara uymasý

zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý

geçersiz sayýlýr. Sýnavdan sonra bile olsa bu kurallara

uymadýðý saptanan adaylarýn sýnav sonuçlarýndan doðan

haklarý geçersiz sayýlacaktýr.

Sýnavýn ve sýnav sonuçlarýnýn geçerli sayýlabilmesi

1.15.

veya tercihi geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya

giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkartýlan;

sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan;

ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem

için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri

ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri

gelecek dönemlere devredilmez.

Baþvurusunu veya tercihini yapmayan, baþvurusu

1.16.

ait sýnav evraký paketi, görevliler tarafýndan tek tek açýlýr,

içinden çýkan bütün belgeler tek tek sayýlýr ve varsa eksikler

bir tutanakla tespit edilir.

Belgesi, cevap k

adayýn sýnavý geçersiz sayýlýr.

Sýnav sonrasýnda, Merkezimize ulaþan her salona2009-DGS Sýnava Giriþ ve Kimlikâðýdý veya soru kitapçýðý eksik çýkan

Ayrýca, bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap

kaðýdýnýn deðerlendirilmesi için,

sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan

salonda girmesi,

1

kopya alma veya verme giriþiminde bulunmamasý,

cevap k

kodlamasý,

kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap k

doðru olarak iþaretlemiþ olmasý,

kendisine verilen soru kitapçýðý üzerinde ayrýlan

yere ad, soyad ve T.C. Kimlik Numarasý ile salon

numarasý bilgilerini yazmasý,

cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna

iþaretlemiþ olmasý,

soru kitapçýðý, cevap k

Belgesi ile varsa diðer belgeleri eksiksiz olarak

salon görevlilerine teslim etmesi,

sýnavýn diðer kurallarýna uymasý

âðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarakâðýdýnaâðýdý, Sýnava Giriþ ve Kimlik

zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal

edilir.

1.17

Kimlik Belgesi eline geçmeyenler,

Perþembe

merkezlerdeki ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine

baþvurarak bu belgelerini

Sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve9 Temmuz 2009gününden itibaren sýnavýn yapýlacaðý3,00 TL ödeyerek çýkartabilirler.

1.18

adaylar, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe

Örneði"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM ye

baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için

adaylarýn, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-

Ankara Þubesindeki 6032068-5001 numaralý hesabýna

3,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren

banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri

gerekir.

Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkartmak isteyen

1.19

sonuçlarýn açýklandýðý tarihten itibaren en geç 30 gün

içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði"

veya fotokopisi ile ÖSYM ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda

ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine

bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn

inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM nin T.C. Ziraat Bankasý

Güvenevler-Ankara Þubesindeki 6032068-5001 numaralý

hesabýna 5,00 TL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný

gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine

eklemeleri gerekir.

Sýnav evraký ÖSYM de, sýnav tarihinden itibaren 100 takvim

günü saklandýktan sonra imha edilir.

Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar,

Merkezimizde bulunan her türlü sýnav evrakýnýn aslý, yargý

organlarýnýn aksi kararlarý olmadýkça aday dahil hiçbir kiþi

ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

1.19

yazýþmalarda, bu kýlavuzdaki

Örneði

alanlarýnýn doldurulmasý zorunludur. Dilekçe üzerindeki

bilgileri eksik olan adaylarýn dilekçeleri iþleme kesinlikle

konmayacaktýr. Adaylarýn dilekçelerinin aslýný Merkezimize

ulaþtýrmalarý gerekmektedir. Merkezimize

ulaþtýrýlan dilekçeler

Adaylarýn Merkezimizle yapacaklarý bütünGenel Amaçlý Dilekçekullanýlmalýdýr. Dilekçe üzerindeki bütün bilgifakslakesinlikle iþleme konmayacaktýr.

Adaylar, sýnava baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra;

kimlik bilgileri deðiþikliði, adres deðiþikliði vb. deðiþiklik

isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu

bilgilerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar deðiþikliði,

internet sayfasýndaki açýklamalar doðrultusunda

ÖSYM’nin

bulunan

yapacaklardýr.

,http://www.osym.gov.tr internet sayfasýndaÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi üzerinden kendileri

2. B A Þ V U R M A

2.1. BAÞVURMA KOÞULLARI

Yükseköðretim programlarýna dikey geçiþ için baþvuracak

adaylarda, meslek yüksekokullarý ve açýköðretim önlisans

programlarýndan mezun olmuþ olma þartý aranýr. O yýl son

sýnýfta olup da staj dýþýndaki mezuniyet þartlarýný yerine

getirmiþ olan adaylar da baþvurabilir.

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek

yüksekokullarýnýn son sýnýf öðrencileri ve mezunlarý ile ayný

koþullarda yurt dýþýndan mezun olup denkliði kabul edilen

adaylar da DGS’ye baþvurabilirler.

Gerek merkezi yerleþtirme gerekse özel yetenek sýnavýyla

öðrenci alan meslek yüksekokulu son sýnýf öðrencileri ve

mezunlarý, kendi alanlarýndaki özel yetenek sýnavý veya

merkezi sistemle öðrenci alan lisans programlarýna dikey

geçiþ yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadýrlar.

Özel yetenek sýnavý ile öðrenci alan lisans programlarýna

dikey geçiþ de bu kýlavuzdaki esaslara göre merkezi olarak

yapýlýr.

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarý Sýnavý

(TCS) sonuçlarýna göre ülkemizdeki meslek

yüksekokullarýna yerleþtirilen adaylardan dikey geçiþ

yapmak isteyenler 2009-DGS’ye girerler, ancak bu adaylar

2009-DGS Kýlavuzunda yer alan kontenjanlardan

yararlanamazlar. Dikey geçiþ yapmak istediklerini

Yükseköðretim Kuruluna bildiren adaylarýn yerleþtirilme

istekleri, yerleþtirildikleri önlisans programýný 2 yýlda

tamamlamýþ olmalarý, mezuniyet not ortalamalarýnýn en az

% 60 ve DGS puanlarýnýn tercih ettikleri lisans programýna,

ilgili yýlda DGS sonucuna göre en düþük puanla yerleþen

adayýn puanýndan en fazla 50 puan altýnda olmasý þartýyla,

Yükseköðretim Kurulu tarafýndan deðerlendirilir.

Açýköðretim ve meslek yüksekokullarýnýn önlisans

programlarýndan mezun olanlardan kendi alanlarýndaki

açýköðretim lisans programlarýna devam etmek isteyenlerin

bu sýnava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki

adaylar kendi alanlarýndaki açýköðretim lisans

programlarýna doðrudan kayýt hakkýna sahiptirler. Bu

konudaki baþvurularýn ilgili yükseköðretim kurumuna

yapýlmasý gerekmektedir.

Tablo-4 ve Tablo-5’te gösterilmiþtir.

Geçiþ yapýlabilecek programlar

Açýköðretim dahil öðretim süresi dört ve daha fazla yýl olan

programlardan önlisans diplomasý alan veya alacak olanlar

DGS’ye baþvuramazlar.Yorum - Tartışma - Soru - Cevap

Bu kategorideki son haberler:

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den DGS uyarısı

DGS tercihleri21-26 Ağustos arası alınacak!

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı- TIKLA ÖĞREN

40 bin öğrencinin beklediği sonuçlar açıklandı

Çok İzlenenler
Sayı Sistemleri

----------------
Rasyonel Sayılar

----------------
Köşe Yazıları
ANKET
Şuanda hazırlandığınız ve daha çok önem verdiğiniz sınav hangisi?
KPSS
YGS-LYS
ALES
KPDS-ÜDS
DGS
Foto Galeriden..
 
Foto Galeri
 
Kurs Rehberi
Şehir
Kurs Türü
Kurs Ekle
Bugünkü Gazeteler
Üye Giriş
 
Ilginç Bilgiler
 Ayna kırılması niçin uğursuzluk getirir ?
 Yıldızların ışıkları gece niçin kırpışıyor ?
 Yüzme yarışları niçin dört ayrı stilde yapılıyor ?
 Kutuplardaki hayvanlar nasıl yaşıyorlar ?
 Kuru temizleme nasıl yapılıyor ?
 Bir köpek yaşı niçin yedi insan yaşına eşittir ?
 Eski insanlar tuvaletlerini nasıl yapıyorlardı?
 Niçin yağmur yağıyor ?
 Aynı anne ve babanın çocukları niçin farklı oluyor?
 Bulutlar nasıl oluşuyor ?

Anasayfa   Egitim  SBS   ÖSS   DGS   KPSS   KPDS-ÜDS   ALES   AÖF   Yüksekögretim   E-Dershane  Kurs Rehberi   Fotogaleri  Eglence   Reklam & Iletisim 
Gizlilik Sözlesmesi - Kullanim Antlasmasi
Yandex.Metrica    Öğretmen Alemi  Eğitim Bilimleri